MDK

Top-foto

KONKURS PLASTYCZNY pn. PRZYRODA WOKÓŁ NAS (Kolorowa Lokomotywa)

Kolorowa_lokomotywa_logo
KONKURS PLASTYCZNY pn. PRZYRODA WOKÓŁ NAS (Kolorowa Lokomotywa)

§ 1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Kolorowa Lokomotywa – projekt artystyczno-ekologiczny dla dzieci z województwa łódzkiego”

§ 2
Cel konkursu
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

§ 3
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) o tematyce ekologicznej.
2. Prace mogą być w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż format A4.

§ 4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego, objętych projektem „Kolorowa Lokomotywa – projekt artystyczno-ekologiczny dla dzieci z województwa łódzkiego”, czyli ścieżką edukacyjną ekologiczno-artystyczną.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.
3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

§ 5
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Praca powinna posiadać 1 autora.
3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
5. Na odwrocie pracy powinno znajdować się godło autora. Do prac prosimy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia.
6. Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Łódzkiego Domu Kultury.
7. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
8. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Łódzkim Domu Kultury (Łódź, ul. Traugutta 18; tel.: 797 326 196) lub na stronie www.ldk.lodz.pl w zakładce Kolorowa Lokomotywa / KONKURSY
9. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs będą do odbioru w Łódzkim Domu Kultury. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§ 6
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.
3. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.

§ 7
Terminarz
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej www.ldk.lodz.pl
2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 07.10.2013 r. do godziny 12.00 w siedzibie Łódzkiego Domu Kultury. Adres, na który należy przysłać prace: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, z dopiskiem Konkurs plastyczny – Przyroda wokół nas.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 08-15.10.2013 r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 18-25.10.2013 r. w Galerii Kawiarnia w Łódzkim Domu Kultury.
5. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w listopadzie br. na uroczystym spotkaniu podsumowującym projekt.

§ 8
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

Zobacz co zobaczysz