MDK

Top-foto

KONKURS FOTOGRAFICZNY pn. NATURA OCZAMI DZIECKA (Kolorowa Lokomotywa)

Kolorowa_lokomotywa_logo
KONKURS FOTOGRAFICZNY pn. NATURA OCZAMI DZIECKA (Kolorowa Lokomotywa)

§ 1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Kolorowa Lokomotywa – projekt artystyczno-ekologiczny dla dzieci z województwa łódzkiego”.

§ 2
Cel konkursu
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

§ 3
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze terenów chronionych wraz z otulinami w obrębie województwa łódzkiego, takich jak: parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary Natura 2000, lasy, łąki i inne.

§ 4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego, objętych projektem „Kolorowa Lokomotywa – projekt artystyczno-ekologiczny dla dzieci z województwa łódzkiego”, czyli ścieżką edukacyjną ekologiczno-artystyczną.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.
3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

§ 5
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie.
5. Organizator zapewnia sprzęt fotograficzny.
6. Uczestnik konkursu może przesłać 2 fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub inny nośnik, np. CD. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia_imię i nazwisko”. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
7. Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną: inicjatywy@ldk.lodz.pl; w temacie: Konkurs fotograficzny – Natura oczami dziecka.
Adres do zgłoszeń na płytach CD: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, z dopiskiem Konkurs fotograficzny – Natura oczami dziecka.
8. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Łódzkim Domu Kultury (Łódź, ul. Traugutta 18; tel.: 797 326 227) lub na stronie www.ldk.lodz.pl w zakładce Kolorowa Lokomotywa / KONKURSY
9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Łódzkiego Domu Kultury.
10. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§ 6
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

§ 7
Terminarz
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej www.ldk.lodz.pl
2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 07.10.2013 r. do godziny 12.00 w siedzibie Łódzkiego Domu Kultury.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 08-15.10.2013 r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 18-25.10.2013 r. w Galerii Kawiarnia w Łódzkim Domu Kultury.
5. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w listopadzie br. na uroczystym spotkaniu podsumowującym projekt.

§ 8
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

Zobacz co zobaczysz