Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Wydarzenia

Rozpoczyna się w


24 Czerwiec 2023

00:00

Konkurs Plastyczny „W poszukiwaniu Kwiatu Paproci ” w ramach 24. Spotkań Integracyjnych w Noc Kupały

ORGANIZATOR:
Miejski Dom Kultury w Radomsku

FUNDATOR NAGRÓD:
Miejski Dom Kultury w Radomsku

CELE KONKURSU:

– poznanie podań i legend ludowych związanych z Nocą Kupały/ Nocy Świętojańskiej
– rozwijanie kreatywności i pobudzenie wyobraźni
– rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą
– prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci
– poszukiwania w zakresie kształtu w różnych działaniach plastycznych (linia, plama barwna,
faktura, płaszczyzna),

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z radomszczańskich przedszkoli ( klas 0) i szkół podstawowych (klasy 0 – 8).

2. Prace konkursowe powinny być wykonane na kartonie (format A 3) w dowolnej technice plastycznej (tempera, grafika, kredka, collage, plakatówka, akryl, akwarela.)

3.Oceniane będą tylko prace zawierające na odwrocie następujące informacje:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł pracy,
– kategoria wiekowa,
– pieczątka szkoły (lub jej pełna nazwa) i nazwisko opiekuna artystycznego (w przypadku zgłoszenia przez szkołę), adres uczestnika i jego numer telefonu (w przypadku zgłoszeń indywidualnych).

4. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac w następujących kategoriach wiekowych:
– Klasy 0 – III
– Klasy IV – VI
– Klasy VII – VIII

5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 24.06.2023 roku o godzinie 16.30 w siedzibie Organizatora.

6. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej,
pozostałe prace prosimy odebrać do dnia 14.07.2023 r.
Prace nieodebrane w tym terminie ulegną zniszczeniu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie do konkursu polega na osobistym dostarczeniu na adres organizatora pracy wraz z czytelnie wypełnioną metryczką uczestnictwa w terminie do 16.06.2023 r.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

1. Organizator powoła 3-osobowe profesjonalne Jury, które dokona oceny, przyzna nagrody i wyróżnienia.

2. W skład Jury wejdą fachowcy z dziedziny malarstwa, rysunku i plastyki.

3. Decyzje Jury są ostateczne. Jury ze swojego składu wybierze przewodniczącego, który będzie przewodniczył podczas obrad Jury. Obrady Jury są tajne.

4. Laureaci konkursu otrzymają w poszczególnych kategoriach następujące nagrody rzeczowe:
I miejsce – nagroda o wartości ok. 240 zł
II miejsce – nagroda o wartości ok. 180 zł
III miejsce – nagroda o wartości ok. 140 zł
Wyróżnienie – nagroda o wartości ok. 100 zł
Jury może nie przyznać którejś z nagród, a w takim przypadku Jury może podjąć decyzję o przesunięciu danej nagrody do innej kategorii.

UWAGI:

1. Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku www.mdkradomsko.pl

REGULAMIN – KARTA ZGŁOSZENIA konkursu W poszukiwaniu Kwiatu Paproci

 

obrazek
Plakat zapraszający do udziału w konkursie plastycznym "W poszukiwaniu Kwiatu Paproci"
Skip to content