MDK

Kontakt

Kontakt

Mdk1stronaMiejski Dom Kultury w Radomsku

ul. Brzeźnicka 5

97 - 500 RadomskoKASA (BILETY/SPRZEDAŻ/REZERWACJE/WEJŚCIÓWKI)

tel.519 144 508

bilety@mdkradomsko.pl
DYREKTOR MDK RADOMSKO

Elżbieta Kwiatkowska

elzbieta.kwiatkowska@mdkradomsko.plDZIAŁ UPOWSZECHNIANIA FILMU I ORGANIZACJI IMPREZ

Kierownik: Krystyna Michalska

tel. 501 019 312

krystyna.michalska@mdkradomsko.plKONTAKT Z DZIAŁEM:

044 / 683 24 86

promocja@mdkradomsko.pl

imprezy@mdkradomsko.pl

info@mdkradomsko.plKino Pasja:

kierownik: Marta Renik

tel. 504 464 995 

nowekino@mdkradomsko.plDZIAŁ EDUKACJI KULTURALNEJ

Kierownik: Anna Kulikiewicz

tel. 501 019 310

anna.kulikiewicz@mdkradomsko.plKONTAKT Z DZIAŁEM:

044/ 683 52 55

edukacja@mdkradomsko.pl

Kierownik sekcji technicznej: Robert Lewandowski

tel. 502 620 323

techniczny@mdkradomsko.plDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Kierownik: Katarzyna Nowak

tel. 505 184 590

044 / 683 28 29

administracja@mdkradomsko.plWynajem sal: Katarzyna Nowak

tel. 505 184 590

044 / 683 28 29

administracja@mdkradomsko.plKSIĘGOWOŚĆ

Główna księgowa: Anna Szymurska

tel. 500 599 960

ksiegowosc@mdkradomsko.pl

anna.szymurska@mdkradomsko.pl

kasa@mdkradomsko.plZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, reprezentowany przez Dyrektora MDK
2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: iod@mdkradomsko.pl
3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
4. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
5. Państwa dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator
6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
• podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
8. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych