Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. JANUSZA RÓŻEWICZA

REGULAMIN

Organizator: Miejski Dom Kultury w Radomsku
Partner: Miasto Radomsko

I. Cele konkursu:
– umożliwienie twórcom debiutu poetyckiego
– inspirowanie twórczości poetyckiej
– popularyzacja współczesnej poezji

II. Warunki uczestnictwa:
1.Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.
2.W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy.
3.Konkurs jest dwuetapowy.
4.Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zestawu 5 wierszy własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.
5.Utwory muszą być podpisane godłem (słownym pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę (dołączoną do zestawu wierszy), która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), krótką informację o autorze.
6.Jeden autor może przesłać jeden zestaw wierszy.
7.Do drugiego etapu konkursu z nadesłanych wcześniej wierszy, Jury wybierze 3 najlepsze zestawy.
8.Prace konkursowe w pierwszym etapie należy nadsyłać do 30 czerwca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora konkursu:
Miejski Dom Kultury
ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko
– z dopiskiem „Konkurs poetycki”
9.Autorzy nominowani do drugiego etapu, zobowiązani są nadesłać do 14 lipca 2023 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksimum 50 utworów w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), podpisanych tym samym godłem, którego używali w pierwszym etapie. Zestaw wierszy należy nadesłać na adres podany w pierwszym etapie konkursu.
10.Autorzy nominowanych zestawów zostaną powiadomieni o wyróżnieniu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na karcie zgłoszeniowej (telefonicznie / poprzez pocztę elektroniczną).
11.Organizator zastrzega sobie prawo do składu, druku i publikacji oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy – w całości lub ich dowolnie wybranych fragmentów oraz do ich cytowania bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Każdy z autorów w chwili złożenia wierszy wyraża zgodę na eksploatowanie ich przez Organizatora w sposób wskazany w zdaniu poprzednim bez wynagrodzenia.
12.Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Obrady Jury są tajne i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby wchodzące w skład Jury. Jury wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością obrad, sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego zawierającego dane uczestnika oraz informację o przyznaniu nagrody głównej. Skład jurorów zostanie podany w terminie późniejszym. Obsługę administracyjną prac Jury zapewnia Organizator.
13.Autor nagrody głównej przyznanej przez Jury zostanie zaproszony na uroczysty finał konkursu. Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody.
14.Nagrodą główną w konkursie jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku poetyckiego – w nakładzie 500 egzemplarzy. O doborze utworów, jego objętości, formacie i oprawie plastycznej zadecyduje Organizator.
15.Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.
16.Laureat nagrody głównej z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na skład, wytwarzanie egzemplarzy nagrodzonych utworów techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową (z prawem do dokonania korekt i redakcji tekstu), publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
17.O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani w wiadomości e-mail. Informacja ta ukaże się także na stronach internetowych: www.rozewiczfestiwal.pl, www.mdkradomsko.pl,
18.W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z jurorami.
19.Organizator nie przewiduje zwrotu utworów złożonych w konkursie.
20.Organizator nie pokrywa kosztów podróży.
21.Informacji na temat konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Radomsku
ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko
tel./fax 44 683 52 55, 501 019 310, e-mail: konkursy@mdkradomsko.pl

REGULAMIN – konkursu im. J. Różewicza 2023 (do pobrania)

Konkurs Plastyczny „W poszukiwaniu Kwiatu Paproci ” w ramach 24. Spotkań Integracyjnych w Noc Kupały

Konkurs Plastyczny „W poszukiwaniu Kwiatu Paproci ” w ramach 24. Spotkań Integracyjnych w Noc Kupały

ORGANIZATOR:
Miejski Dom Kultury w Radomsku

FUNDATOR NAGRÓD:
Miejski Dom Kultury w Radomsku

CELE KONKURSU:

– poznanie podań i legend ludowych związanych z Nocą Kupały/ Nocy Świętojańskiej
– rozwijanie kreatywności i pobudzenie wyobraźni
– rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą
– prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci
– poszukiwania w zakresie kształtu w różnych działaniach plastycznych (linia, plama barwna,
faktura, płaszczyzna),

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z radomszczańskich przedszkoli ( klas 0) i szkół podstawowych (klasy 0 – 8).

2. Prace konkursowe powinny być wykonane na kartonie (format A 3) w dowolnej technice plastycznej (tempera, grafika, kredka, collage, plakatówka, akryl, akwarela.)

3.Oceniane będą tylko prace zawierające na odwrocie następujące informacje:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł pracy,
– kategoria wiekowa,
– pieczątka szkoły (lub jej pełna nazwa) i nazwisko opiekuna artystycznego (w przypadku zgłoszenia przez szkołę), adres uczestnika i jego numer telefonu (w przypadku zgłoszeń indywidualnych).

4. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac w następujących kategoriach wiekowych:
– Klasy 0 – III
– Klasy IV – VI
– Klasy VII – VIII

5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 24.06.2023 roku o godzinie 16.30 w siedzibie Organizatora.

6. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej,
pozostałe prace prosimy odebrać do dnia 14.07.2023 r.
Prace nieodebrane w tym terminie ulegną zniszczeniu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie do konkursu polega na osobistym dostarczeniu na adres organizatora pracy wraz z czytelnie wypełnioną metryczką uczestnictwa w terminie do 16.06.2023 r.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

1. Organizator powoła 3-osobowe profesjonalne Jury, które dokona oceny, przyzna nagrody i wyróżnienia.

2. W skład Jury wejdą fachowcy z dziedziny malarstwa, rysunku i plastyki.

3. Decyzje Jury są ostateczne. Jury ze swojego składu wybierze przewodniczącego, który będzie przewodniczył podczas obrad Jury. Obrady Jury są tajne.

4. Laureaci konkursu otrzymają w poszczególnych kategoriach następujące nagrody rzeczowe:
I miejsce – nagroda o wartości ok. 240 zł
II miejsce – nagroda o wartości ok. 180 zł
III miejsce – nagroda o wartości ok. 140 zł
Wyróżnienie – nagroda o wartości ok. 100 zł
Jury może nie przyznać którejś z nagród, a w takim przypadku Jury może podjąć decyzję o przesunięciu danej nagrody do innej kategorii.

UWAGI:

1. Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku www.mdkradomsko.pl

REGULAMIN – KARTA ZGŁOSZENIA konkursu W poszukiwaniu Kwiatu Paproci

 

obrazek
Plakat zapraszający do udziału w konkursie plastycznym "W poszukiwaniu Kwiatu Paproci"

01.06 – Miejskie Obchody Dnia Dziecka

obrazek
Plakat zapraszający na Miejskie Obchody Dnia dziecka

02.06. – Teatr Baniek Mydlanych

Teatr Baniek Mydlanych zaprasza na unikalne widowisko dla dzieci i prezentuje spektakl „Tajemnica Bańki Szczęścia”, w którym znów spotkamy się ze znanymi już bohaterami Bąbelkiem i Mydlaneczką oraz Mistrzem Bulbulasem. Czekają na nas Olbrzymie Bańki Mydlane w nowych kształtach i kolorach!
Bajeczny karnawał baniek mydlanych oraz niesamowita dawka humoru i dobrej energii dla całej rodziny, czyli interaktywne show w wykonaniu międzynarodowych artystów, które zabierze Was w zachwycającą podróż do krainy magii i kolorów!
Zanurzcie się do świata dzieciństwa i radości całą rodziną!

Teatr Baniek Mydlanych ponownie wyrusza w trasę koncertową po Polsce!

Zapraszamy do magicznej krainy Bańkolandii, gdzie w laboratorium znanego wynalazcy Bąbelka trwają prace nad tajemniczą recepturą Mydlanej Bańki Szczęścia…

I choć to już 387 nieudana próba odkrycia sekretu szczęścia, Bąbelek nie rozpacza – dobrze wie, że pomogą mu przyjaciele: Mydlaneczka – prymuska mydlanej edukacji, Wróżka Czarodziejówna – mądra nauczycielka, Profesor Bulbulas – osobliwy naukowiec i oczywiście Wy, widzowie Bańkolandii! Pomożecie Bąbelkowi?

Przygotujcie się więc do prawdziwej mydlanej przygody!

Będziemy rozwiązywać bańkowe zagadki, wspierać Mydlaneczkę i Bąbelka swoimi oklaskami, walczyć ze złośliwym Bulbulasem i wspólnie zmieniać stworzone przez niego dziwadła w kolorowe bańki radości. A więc do przodu!

Wyruszajmy na poszukiwanie szczęścia!

Otworzy się przed Wami świat prawdziwych cudów i baśni, które artyści tworzyć będą na magicznej scenie Bańkolandii!

Ten spektakl otworzy przed widzami świat prawdziwych czarów i baśni, którą artyści stworzą na scenie…

Polecamy dla dzieci od 2 do 10 roku życia!

02.06.2023 godz. 18.00 sala widowiskowa MDK

Bilety: https://pankoncert.pl/teatr-baniek-mydlanych/

 

Ważne informacje:
* czas trwania występu – 1 godzina
* dzieci do 2,5 lat mogą wejść bezpłatnie bez udzielenia miejsca (na kolanach u rodzica)
* Ze względu na międzynarodowy charakter widowiska, piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku.
* Ze względu na stojące pod sceną dzieci (podczas kulminacyjnych pokazów baniek), widoczność z pierwszego i drugiego rzędu może być ograniczona.

obrazek
Plakat zapraszający na interaktywne widowisko Teatru Baniek Mydlanych

02.06. – Otwarcie wystawy

Zapraszamy 2 czerwca o godz. 18.00 do Galerii MDK na otwarcie wystawę fotografii „Jesień na Jurze”.

Pomysł na jesienne spotkanie w małym gronie fotografików powstał po plenerze KARKONOSZ 2022, jeszcze wtedy nie mieliśmy określonej lokalizacji. Ponieważ jesienią dni są już krótsze postanowiłem poszukać miejsca do którego można szybko dojechać i żeby w okolicy było dużo atrakcji, by nie spędzać czasu w samochodzie. Stąd pomysł na Jurę Krakowsko – Częstochowską. Udało się załatwić kilka miejsc w Domku Jurajskim w Domaniewicach, okazało się że był to strzał w dziesiątkę. W obrębie kilkunastu kilometrów mieliśmy masę atrakcji z których znana jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska . Jest tu wiele zamków: Ojców, Pieskowa Skała, Rabsztyn, Bydlin, Pilcza w Smoleniu, Ogrodzieniec, Morsko (lub inaczej Bąkowiec), Bobolice, Mirów, Ostrężnik i Olsztyn. Również Ojcowski Park Narodowy z Jaskinią Łokietka również był w niewielkiej odległości. Większość z zamków na tym obszarze została wybudowana prawdopodobnie z polecenia króla Kazimierza Wielkiego w celu ochrony Krakowa na wypadek najazdów wojsk czeskich Jana Luksemburskiego od strony Górnego Śląska, które nastąpiły w 1327 i w 1345 roku.

W odległości kilkudziesięciu metrów od naszej lokalizacji mieliśmy małe jeziorka, które w porannych mgłach wyglądały wspaniale.

Ponieważ w listopadzie wieczory są już długie, mieliśmy wiele czasu na wspólne rozmowy o fotografii, prezentację swoich zdjęć i wymianę doświadczeń.

Zgodnie uznaliśmy że to nie jest ostatnie nasze spotkanie w takim gronie i już w czerwcu br. Jedziemy fotografować Zalipie –Malowaną Wieś.

                                                                                              Włodzimierz Tyczyński

obrazek

14.06. – Musical KOSMOS

MUSICAL KOSMOS – powraca na deski teatrów w całej Polsce, aby ponownie zachwycić i poruszyć niejedno serce widza!

Już 14 czerwca 2023 r. o godz. 19.00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku na dużej scenie!

BILETY W SPRZEDAŻY! https://biletyna.pl/event/view/id/321459

Zanurz się w niepowtarzalną opowieść Wszechświata! Wyrażoną przez muzykę, śpiew, taniec i akrobacje! Zapraszamy na show, które pokochali dorośli i najmłodsi widzowie w całej Polsce!

MUSICAL KOSMOS to widowisko dla całej rodziny! Mądrością bawi, uczy, porusza oraz skłania do przemyśleń.

W niebanalny sposób opowiada o problemach współczesnego świata i wartościach, które gubimy w dzisiejszym świecie, a które tak bardzo są potrzebne w naszym ŻYCIU. Spektakl muzyczny przeznaczony jest dla dzieci już od 5 roku życia, młodzieży oraz dorosłych.

W dniu 14 czerwca 2023 r. o godzinie 9.00 i 11.30 wystawiane zostaną spektakle przeznaczone dla grup zorganizowanych. W sprawie porannych grań prosimy o kontakt z Teatrem Młodych: Joanna Szablewska, tel.: +48 535 624 186, bilety@teatrmlodych.pl.

Zapraszamy w przestrzeń Kosmosu!

 

Scenariusz, reżyseria, teksty utworów, choreografia, kostiumy: Magdalena Nitka
Muzyka, produkcja muzyczna: Adam Pietrzak
Reżyseria wokalna, przygotowanie wokalne premiery: Karolina Adamiak – Pruś
Scenografia: Krystian Hintzke
Ręcznie malowane horyzonty: Monika Rudnicka
Produkcja: Akademia Artystyczna
Realizacja: Teatr Młodych i goście

Czas trwania: 75 minut

 

obrazek
Plakat zapraszający na Musical Kosmos

18.06. – Turniej Szachowy

18 czerwca o godz. 9.00 zapraszamy  dzieci, młodzież i dorosłych na Turniej szachowy. 

obrazek

28.05.23 – Zakończenie roku akademickiego 2022/2023 UTW

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem Więcej” 28 maja 2023 r. świętował uroczyste zakończenie roku akademickiego 2022/2023 r. Sprawozdanie z działalności przedstawiła Prezes dr Anna Kapuściarek. Imprezę wzbogaciły występy artystyczne nie tylko muzyczne i taneczne, ale także teatralne. Specjalnie na zakończenie roku Studenci Uniwersytetu przygotowali spektakl „Sanatorium”
na podstawie dramatu „Ożenek” Mikołaja Gogola, okraszony wierszami Wisławy Szymborskiej.
Wyboru tekstów i wierszy do spektaklu dokonała Anna Rakowska, która jest też autorką scenariusza i reżyserką spektaklu.
Wśród zaproszonych gości byli: Zastępca Prezydenta Miasta Radomska Pani Małgorzata Kańska – Kipigroch, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Radomsku Pan Tomasz Kornacki,
W imieniu poseł na Sejm RP Anny Milczanowskiej była Pani Edyta Sapis – Drozdek
oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Pan Krzysztof Zygma.
 
Projekt sfinansowany ze środków UM w Radomsku
obrazek

28.05.23 – Poranek Filmowy „Szczęście Mikołajka”

Kolejny Niedzielny Poranek Filmowy za nami. Po filmie „Szczęście Mikołajka” tradycyjnie odbyły się rodzinne warsztaty plastyczne. Tym razem tworzyliśmy kolorowe motyle.

obrazek

26.05 – Program artystyczny PP nr 9

26.05 - Program artystyczny PP nr 9

Dzień  Matki i Ojca to najpiękniejsze i wyjątkowe święta w roku. 26 maja w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbył się program artystyczny w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 9 w Radomsku „Wspaniałych rodziców mam”. W tym szczególnym dniu przedszkolaki słowem i piosenką  wyraziły swoją miłość, wdzięczność i szacunek dla swoich ukochanych rodziców.

RODZINA TREFLIKÓW

RODZINA TREFLIKÓW / 2D

Niedzielny Poranek Filmowy
Bilety: 10 zł

Projekcja bajek: Drzewko, Król i Królowa, Żywa Woda, Nowy Sąsiad, Buty

Opis filmu:
Rodzina Treflików to serial, który uczy takich wartości jak szacunek, tolerancja oraz przyjaźń. Główni bohaterowie to Treflik, Treflinka i ich rodzice mieszkający w domu, do którego pewnego dnia przybywa tajemniczy gość – Mały Wujcio. Towarzyszy on rodzeństwu w poznawaniu i rozumieniu otaczającego ich świata. Dzięki magicznym mocom zabiera ich do odległych krain gdzie wspólnie rozwiązują problemy. Bohaterom opowieści towarzyszą rodzina, przyjaciele z sąsiedztwa, a także magiczne zwierzątka.
Trefliki to bajka dla młodszych widzów w wieku 3-6 lat.

Po seansie odbędą się w pracowni plastycznej rodzinne warsztaty plastyczne (bilety: 5 zł / dziecko)

 

obrazek

11.06.2023, godz. 10.30

Rezerwacja i sprzedaż biletów online po „kliknięciu w godzinę” lub na stronie bilety.mdkradomsko.pl/MSI

HOURIA

HOURIA / 2D napisy

Dyskusyjny Klub Filmowy
Bilety: 19 zł normalny, 17 zł ulgowy, 14 zł „Tani Poniedziałek”, grupowy

Reżyseria: Mounia Meddour
Scenariusz: Mounia Meddour
Gatunek: Dramat
Produkcja: Francja 2022
Czas trwania: 104 minut
Ograniczenie wiekowe: od 15 lat

Opis filmu:

Houria (genialna Lyna Khoudri) jest utalentowaną tancerką, która pragnie zrobić światową karierę w balecie. Całe swoje życie podporządkowuje temu marzeniu. Aby związać koniec z końcem, w dzień pracuje jako sprzątaczka, a w nocy obstawia nielegalne walki. Po jednej z nich, w której wygrywa duże pieniądze, zostaje brutalnie napadnięta przez rywala.
Kiedy odzyskuje przytomność w szpitalu, jej dotychczasowy świat rozsypuje się na kawałki. Przestaje mówić i na pewno już nigdy nie będzie tańczyć. Jednak Houria nie zamierza się poddać i rozpoczyna rehabilitację. Tu poznaje kobiety podobnie jak ona poranione przez życie. Wkrótce dzięki nim odzyska pasję i sens życia.
Najnowszy film nagradzanej reżyserki Mounii Meddour to pochwała kobiecości, siostrzeństwa, przyjaźni, wolności i uzdrawiającej mocy tańca.

obrazek

24.06.2023, godz. 20.00
26.06.2023, godz. 20.00
28.06.2023, godz. 20.00
29.06.2023, godz. 20.00

Rezerwacja i sprzedaż biletów online po „kliknięciu w godzinę” lub na stronie bilety.mdkradomsko.pl/MSI

obrazek

SZYBCY I WŚCIEKLI 10

SZYBCY I WŚCIEKLI 10 / 2D napisy

Regularny repertuar
Bilety: 19 zł normalny, 17 zł ulgowy, 14 zł Tani Poniedziałek, grupowy

Reżyseria: Louis Leterrier
Scenariusz: Justin Lin, Dan Mazeau
Gatunek: Akcja
Produkcja: USA 2023
Czas trwania: 101 minut
Ograniczenie wiekowe: od 15 lat

Opis filmu:

Dziesiąty film sagi „Szybcy i wściekli”, rozpoczyna ostatni rozdział jednej z najbardziej popularnych globalnych franczyz, która trwa już trzecią dekadę i ma niesłabnącą popularność.

W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto (Vin Diesel) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć. To wróg ,który chce rozbić rodzinę i zabrać wszystko co Dom kocha.

W filmie „Szybcy i wściekli 5” z 2011 roku Dom i jego ekipa pokonali nikczemnego brazylijskiego króla narkotykowego Hernana Reyesa i zniszczyli jego imperium. Nie wiedzieli jednak, że syn Reyesa, Dante (Jason Momoa z Aquamana), był świadkiem tego wszystkiego i przez ostatnie 12 lat obmyślał plan, dzięki któremu Dom zapłaci najwyższą cenę.

Plan Dantego rozproszy rodzinę Dominica od Los Angeles po katakumby Rzymu, od Brazylii po Londyn i od Portugalii po Antarktydę. Powstaną nowi sojusznicy, a starzy wrogowie powrócą na nowo. Wszystko się zmieni, gdy Dom odkryje, że jego 8-letni syn (Leo Abelo Perry) jest celem zemsty Dantego.

obrazek

16.06.2023, godz. 20.00
17.06.2023, godz. 20.00
18.06.2023, godz. 20.00
19.06.2023, godz. 20.00
20.06.2023, godz. 20.00
21.06.2023, godz. 20.00
22.06.2023, godz. 20.00

Rezerwacja i sprzedaż biletów online po „kliknięciu w godzinę” lub na stronie bilety.mdkradomsko.pl/MSI

obrazek

SUPER MARIO BROS. FILM / 2D dubbing

SUPER MARIO BROS. FILM / 2D dubbing

Regularny repertuar
Bilety: 19 zł normalny, 17 zł ulgowy, 15 zł „w samo południe”, „poranek filmowy”, 14 zł „Tani Poniedziałek”, „sensoryczny”, grupowy

Reżyseria: Aaron Horvath, Michael Jelenic
Scenariusz: Matthew Fogel
Gatunek: Komedia / Przygodowy
Produkcja: USA 2023
Czas trwania: 93 minut
Ograniczenie wiekowe: od 5 lat

Opis filmu:

Super Mario Bros. Film” to najnowsza animacja studia Illumination, które stworzyło uwielbiane przez wszystkich „Minionki” oraz „Sing”.

Produkcja jest oparta na kultowej grze komputerowej z lat osiemdziesiątych. Gra ma wielu fanów do dziś i jest jedną najpopularniejszych gier komputerowych w historii.

obrazek

16.06.2023, godz. 14.00, 16.00
17.06.2023, godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
18.06.2023, godz. 10.30, 12.15, 14.00, 16.00, 18.00
19.06.2023, godz. 14.00, 16.00, 18.00
21.06.2023, godz. 14.00, 16.00, 18.00
22.06.2023, godz. 14.00, 16.00, 18.00
24.06.2023, godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
25.06.2023, godz. 10.30
26.06.2023, godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
27.06.2023, godz. 10.00, 12.00, 14.00
28.06.2023, godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Rezerwacja i sprzedaż biletów online po „kliknięciu w godzinę” lub na stronie bilety.mdkradomsko.pl/MSI

MAFIA MAMMA

MAFIA MAMMA / 2D napisy

Regularny repertuar
Bilety: 19 zł normalny, 17 zł ulgowy, 14 zł Tani Poniedziałek, grupowy

Reżyseria: Catherine Hardwicke
Scenariusz: J. Michael Feldman, Debbie Jhoon
Gatunek: Akcja / Komedia kryminalna
Produkcja: Wielka Brytania / Włochy / USA 2023
Czas trwania: 101 minut
Ograniczenie wiekowe: od 15 lat

Opis filmu:

Nominowana do Oscara TONI COLLETTE i uwodzicielska MONICA BELLUCCI w komediowej propozycji nie do odrzucenia. Ojców chrzestnych było wielu, ale matka jest tylko jedna. Zwyczajna amerykańska pani domu dziedziczy mafijne imperium swojego dziadka. Takie rzeczy nie śniły się najstarszym gangsterom.

Kristin (Toni Collette), zwyczajna, amerykańska gospodyni domowa z dnia na dzień staje się… szefową mafii. Jej wiedza na temat zorganizowanej przestępczości jest znikoma, na szczęście ma obok siebie Biancę (Monica Bellucci), która nauczy ją być prawdziwą matką chrzestną.

Główną bohaterką „Mafia Mamma” jest Kristin (Toni Collette), która ma wrażenie, że nic ekscytującego jej już w życiu nie czeka. Dzieci wyfrunęły z gniazda, a mąż od dawna woli dziobać poza domem. Gdy z Włoch nadchodzi wiadomość o śmierci dziadka, Kristin wyrusza na pogrzeb, który wywróci jej życie do góry nogami. Uroczy staruszek przed śmiercią uczynił Kristin jedyną spadkobierczynią swojego biznesu. A że parał się dość nielegalnym zajęciem, wnuczka staje przed poważnym wyzwaniem. Dziadzio był szefem groźnej mafijnej rodziny, a jego śmierć zaostrzyła apetyt konkurencyjnych rodów. Kristin będzie musiała zamienić wałek do ciasta na kij baseballowy, a miotłę na karabin, jeśli sama nie chce skończyć w betonowych trzewikach. Strzeżcie się matki chrzestnej!

obrazek

10.06.2023, godz. 20.30
11.06.2023, godz. 19.30
12.06.2023, godz. 20.30
15.06.2023, godz. 20.30

Rezerwacja i sprzedaż biletów online po „kliknięciu w godzinę” lub na stronie bilety.mdkradomsko.pl/MSI

obrazek

25.05.23 – Koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z okazji Dnia Matki

Z okazji Dnia Matki w MDK wystąpiła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Publiczność bawiła się przy przebojach muzyki popularnej m.in. Franka Sinatry, Jerzego Połomskiego, Elvisa Presleya, Marka Grechuty czy Jerzego Połomskiego. Na koncert zaprosili: Komendant Powiatowy Policji w Radomsku Jarosław Knapik, Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora, Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, Wójt Gminy Radomsko Roman Radczyc, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku Krzysztof Zygma. (25 maja 2023)

obrazek

24.05.23 – „Obmyślam świat. Wydanie poprawione” Sceny Poezji

24.05.2023 - "Obmyślam świat - Wydanie poprawione" Sceny Poezji

w 100. rocznicę urodzin poetki Wisławy Szymborskiej recytatorzy ze Sceny Poezji, zaprezentowali program poetycki „Obmyślam świat. Wydanie poprawione”.

Recytatorzy: Elżbieta Jóźwiak, Grażyna Śliwakowska, Anhelina Hayeuskaya, Przemysław Klekot, Janusz Kucharski

Wyboru wierszy do programu dokonała instruktor Małgorzata Wesołowska, która jest też autorką scenariusza i reżyserką spektaklu.

JOHNNY

JHONNY / 2D

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY – XXII RADOMSZCZAŃSKIE DNI RODZINY
Bezpłatne wejściówki w kasie MDK

Reżyseria: Daniel Jaroszek
Scenariusz: Maciej Kraszewski
Gatunek: Biograficzny
Produkcja: Polska 2022
Czas trwania: 119 minut
Ograniczenie wiekowe: od 14 lat

Opis filmu:

„Johnny” to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu.

Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

obrazek

08.06.2023, godz. 18.00
Bezpłatne wejściówki w kasie MDK

23.05.23 – „Laleczka z porcelany” Grupy Teatralnej Rekwizytornia Teatr

Młodzieżowa Grupa Teatralna „Rekwizytornia Teatr” zaprezentowała swoim rówieśnikom spektakl „Laleczka z porcelany”, który odpowiadał na pytania m.in. jak radzić sobie we współczesnym świecie czy jak nie poddawać się modnym i niszczącym czasem trendom? Reżyseria spektaklu: Anita Pawlak Zygma (23.05.2023)
obrazek

21.05 Koncert Galowy Laureatów Mikrofon 2023

21.05 Koncert Galowy Laureatów Mikrofon 2023

W niedzielne popołudnie w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbył się Koncert Laureatów Konkursu Wokalnego „Mikrofon 2023”.
Dziękujemy młodym wokalistkom i wokalistom za piękny koncert, gratulujemy. Na zakończenie wystąpiły uczestniczki 6. edycji programu The Voice Junior: Julia Kuś, Kornelia Woźniak oraz Kinga Kipigroch. Poniżej wyniki konkursu:


PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oceniającej uczestników Konkursu Wokalnego „Mikrofon 2023” pod patronatem Prezydenta Miasta Radomska, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Radomsku w dniu 19 maja 2023 roku.
Komisja w składzie:
– Włodzimierz Knaś – przewodniczący
– Wojciech Pachuta
– Paweł Zagaj
po wysłuchaniu wokalistów w dwóch kategoriach przyznała:
w kategorii kl. I – III ( 27 wykonawców)
I miejsce – Kornelii Włuce z Kamieńska
II miejsce – Amelii Bok z Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach
III miejsce – Adamowi Saternusowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach
Wyróżnienia otrzymali:
– Franek Bartnik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach
– Julian Cudak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach
– Lena Sterczewska z Woli Wiewieckiej
– Natalia Marczak z Zespołu „Tacy Nie Inni” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
Nagrodę Specjalną – czyli udział w koncercie podczas Dni Radomska otrzymuje Kornelia Włuka
z Radomska
w kategorii kl. IV – VI – (20 wykonawców)
I miejsca – Julii Popiołek z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Radomsku
II miejsce – Aleksandrze Ziębie z Radomska
III miejsce – Amelii Nićce z Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach
Wyróżnienia otrzymali:
– Lena Figler z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach
– Maja Tona z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach
Nagrodę Specjalną – czyli udział w koncercie podczas Dni Radomska otrzymują: Julia Popiołek
oraz Aleksandra Kowalczyk


Fundatorami nagród są:
– Miasto Radomsko
– Powiat Radomszczański
– Miejski Dom Kultury w Radomsku.


PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oceniającej uczestników Konkursu Wokalnego „Mikrofon 2023” pod patronatem Prezydenta Miasta Radomska, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Radomsku w dniu 20 maja 2023 roku.
Komisja w składzie:
– Włodzimierz Knaś – przewodniczący
– Krzysztof Zygma
– Mirosław Zawadzki
po wysłuchaniu wokalistów w dwóch kategoriach przyznała:
w kategorii kl. VII – VIII ( 3 wykonawców)
I miejsce – Annie Sobkowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Legnicy
II miejsce – Julii Kaźmierskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach
III miejsce – Mateuszowi Śliskowskiemu vel Śliski z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim
Nagrodę Specjalną – czyli udział w koncercie podczas Dni Radomska otrzymują:
– Anna Sobkowicz
– Julia Kaźmierska
– Mateusz Śliskowski vel Śliski
w kategorii kl. Ponadpodstawowe ( 10 wykonawców)
I miejsce – Wiktorii Śliskowskiej z I liceum Ogólnokształcącego w Radomsku
II miejsce – Zuzannie Koch z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku
III miejsca – Laurze Grabarczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
Wyróżnienia otrzymali:
– Michał Makowski z Łodzi
– Aleksandra Saj ze Szkoły Muzycznej „YAMAHA” w Częstochowie
Nagrodę Specjalną Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Radomsku Pana Krzysztofa Zygmy otrzymuje Katarzyna Marczak z Zespołu „Tacy Nie Inni” z Miejskiego Domu Kultury
w Radomsku
Nagrodę Specjalną – czyli udział w koncercie podczas Dni Radomska otrzymują:
– Wiktoria Śliskowska
– Michał Makowski

Fundatorami nagród są:
– Miasto Radomsko
– Powiat Radomszczański
– Miejski Dom Kultury w Radomsku.

21.05.2023 Turniej Szachowy

21.05 Turniej Szachowy

Za nami kolejny Turniej Szachowy rozegrany w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Szachiści zmierzyli się w niedzielę (21 maja 2023 r.) w sali tanecznej MDK.
Oto wyniki:
Kat. do lat 10 – Młodzik:
• I Miejsce – Nikodem Trzaskacz
• II Miejsce – Bartosz Jasiński
• III Miejsce – Antoni Magier
Kat. do lat 15 – Junior:
• I Miejsce – Filip Siciarz
• III Miejsce – Oskar kwiecień
• III Miejsce – Maksymilian Oziembała
Kat. Senior
• I Miejsce – Piotr Chybalski
• II Miejsce – Piotr Ziemba
• III Miejsce – Bartłomiej Malec

12.11-Koncert Michała Bajora

Michał Bajor – „No, a ja?”, to kolejna płyta artysty, jego nowe muzyczne i tekstowe wyzwania. Pomysłem było nagranie jeszcze raz, w nowych aranżacjach, piosenek, które śpiewał dawno, a o których przypomnienie prosiła przez lata jego publiczność. Na krążku znaleźć się też miała jedna piosenka z muzyką  Michała.

W rezultacie Michał Bajor skomponował aż pięć utworów! Pierwszy raz wystąpił też w roli autora tekstów – trzy piosenki wyszły spod jego pióra. Dodatkowo stworzył muzykę do tekstu Wojciecha Młynarskiego oraz kompozycję, do której z kolei słowa napisał dla niego Artur Andrus. 

Na krążku są wspaniali goście: w duetach z Michałem zaśpiewały Irena Santor i Kayah. Artyście towarzyszą również Grupa MoCarta i Chór Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie oraz wspaniali muzycy, współpracujący z nim od lat.

Zapraszamy na koncert pełen i wspomnień, i autorskich nowości. 

INFORMACJA OD ORGANIZATORA KONCERTU, AGENCJI ARTYSTYCZNEJ ESKANDER: W związku ze specyficznym i kameralnym charakterem recitalu Michała Bajora uprzejmie prosimy o nie przyprowadzanie na koncert małych dzieci poniżej 6 roku życia.

12 listopada 2023, godz.18.00

Bilety w Kasie MDK:

rząd IX miejsca 1-26 w cenie 150 zł
rząd XII miejsca 1-25 w cenie 140 zł

obrazek
Plakat zapraszający na koncert Michała Bajora "NO, A JA?"

MAŁA SYRENKA

obrazek

MAŁA SYRENKA / 2D dubbing, napisy

reż. Rob Marshall, Fantasy / Musical, USA 2023, 135 minut, od 7 lat 

Mała Syrenka to wyreżyserowana przez specjalistę od musicali – Boba Marshalla – aktorska wersja nagrodzonej Oscarami klasycznej animacji Disneya. To popularna historia pięknej, odważnej i żądnej przygód syrenki Arielki – najmłodszej i najbardziej niepokornej córki Trytona – króla mórz i oceanów. Fascynacja światem ludzi ciągnie ją na powierzchnię, gdzie trafia na przystojnego księcia Eryka i z miejsca się w nim zakochuje. Mimo wszelkich zakazów Ariel podąża za głosem serca i zawiera pakt z podstępną morską wiedźmą Urszulą. Syrenka będzie mogła żyć na lądzie, ale cena okaże się bardzo wysoka.

obrazek

Bilety: 19 zł normalny, 17 zł ulgowy, 15 zł „Poranek filmowy*”, „W samo południe**”, 14 zł grupowy

01.06.2023, godz. 15:30 (dubbing), 18.00 (dubbing), 20.30 (napisy)
03.06.2023, godz. 10.00* (dubbing), 13.00 (dubbing), 15:30 (dubbing), 18.00 (dubbing), 20.30 (napisy)
04.06.2023, godz. 10.30** (dubbing), 13.00 (dubbing), 15:30 (dubbing), 18.00 (dubbing), 20.30 (napisy)
05.06.2023***, godz. 13.00 (dubbing), 15:30 (dubbing), 18.00 (dubbing), 20.30 (napisy)
06.06.2023, godz. 13.00 (dubbing), 15:30 (dubbing), 18.00 (dubbing), 20.30 (napisy)
07.06.2023, godz. 13.00 (dubbing), 15:30 (dubbing), 18.00 (dubbing), 20.30 (napisy)
08.06.2023, godz. 15:00 (dubbing), 20.30 (napisy)
09.06.2023, godz. 08:30 (dubbing), 12.00 (napisy)
10.06.2023, godz. 10.00* (dubbing), 13.00 (dubbing), 15:30 (dubbing), 18.00 (dubbing)
11.06.2023, godz. 12.00**** (dubbing), 14:30 (dubbing), 17.00 (dubbing)
12.06.2023***, godz. 13.00 (dubbing), 15:30 (dubbing), 18.00 (dubbing)
15.06.2023, godz. 08.30 (dubbing), 13.00 (dubbing), 15:30 (dubbing), 18.00 (dubbing)

Rezerwacja i sprzedaż biletów online po „kliknięciu w godzinę” lub na stronie bilety.mdkradomsko.pl/MSI

DKF: TAR / 2D napisy

Dyskusyjny Klub Filmowy: TAR / 2D napisy

Bilety: 19 zł normalny, 17 zł ulgowy, 15 zł „w samo południe*”, 14 zł grupowy

Reżyseria: Todd Field
Scenariusz: Todd Field
Produkcja: dramat / muzyczny
Gatunek: USA 2022
Czas trwania: 158 minut
Ograniczenia wiekowe: od 15 lat

Opis filmu:

„Tár”, z Cate Blanchett w roli ikony muzyki Lydii Tár analizuje zmieniającą się naturę władzy, jej wpływ i trwałość we współczesnym świecie. Lydia Tár, powszechnie uważana za jedną z największych żyjących kompozytorek/dyrygentek i pierwszą w historii kobiet główną dyrygentkę wielkiej niemieckiej orkiestry. W filmie zobaczymy również Marka Stronga („1917”, „Szpieg”). Za reżyserię filmu odpowiada trzykrotnie nominowany do Oscara Todd Field („Małe dzieci”, „Za drzwiami sypialni”).

obrazek

28.05.2023, godz. 19.00
30.05.2023, godz. 12.00*, 19.00
31.05.2023, godz. 19.00

02.05.23 – Romeo and Julia Unplagued. Traumstadt

PRAWDZIWE ŻYCIE ANIOŁÓW

PRAWDZIWE ŻYCIE ANIOŁÓW / 2D

Dyskusyjny Klub Filmowy
Bilety: 19 zł normalny, 17 zł ulgowy, 14 zł grupowy

Reżyseria: Artur W. Baron
Scenariusz: Artur W. Baron
Produkcja: Polska 2022
Gatunek: dramat
Czas trwania: 77 minut
Ograniczenia wiekowe: od 15 lat

Opis filmu:

Czy kiedy aktor traci słowa, przestaje być aktorem? Adam jest u szczytu sławy. Scena to jego życie i często wybiera aktorstwo, zaniedbując relacje z najbliższymi. Kiedyś wcielił się w grzesznego, ale szlachetnego anioła. Teraz potrzebna jest mu jego pomoc. Adam ma poważny udar. Lekarze walczą o jego życie, ale nie dają szans na powrót do „żywych”. Jego żona Agnieszka wierzy, że mimo śpiączki jej mąż gdzieś tam jest. Trzeba do niego dotrzeć i zmobilizować do powrotu. A potem nauczyć wszystkiego od podstaw, bo choroba odbiera mowę i sprawność ciała. Rozpoczyna się walka o spełnienie obietnicy, że Adam kiedyś stanie na scenie i zagra. Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii kina aktor po udarze, cierpiący na afazję i paraliż, gra główną rolę. Film inspirowany historią Krzysztofa Globisza.

obrazek

28.05.2023, godz. 17.00
31.05.2023, godz. 14.00

Rezerwacja i sprzedaż biletów online po „kliknięciu w godzinę” lub na stronie bilety.mdkradomsko.pl/MSI

14.05 – Poranek filmowy: MUMIE / 2D

obrazek

NIEDZIELNY PORANEK FILMOWY: MUMIE / 2D dubbing

reż. Juan Jesús García Galocha, Komedia / Przygodowy, Hiszpania 2023, 88 minut, od 5 lat

Opis filmu:

W Egipcie, głęboko pod ziemią, znajduje się liczące sobie 3000 lat miasto mumii. Zgodnie z królewskim rozkazem księżniczka Nefer musi wyjść za mąż za Thuta, ale żadne z tych dwojga się do tego nie pali. Nefer pragnie wolności, a Thut na wszelkie zobowiązania reaguje alergicznie. Przed wolą bogów nie ma jednak ucieczki. Thut będzie musiał ożenić się z Nefer już za siedem dni. Musi też przynieść na ślub starożytny pierścień, który wręczył mu sam faraon. Tymczasem na powierzchni ziemi lord Silvester Carnaby przeprowadza ekspedycję archeologiczną, w trakcie której po raz pierwszy znajduje coś znaczącego – egipski grobowiec. Tam, wśród kilkunastu artefaktów, natrafia na pierścień ślubny. To jego szansa na zapisanie się w historii i zrealizowanie marzeń. Lord nie bierze jednak pod uwagę tego, że pierścień ma już właściciela… Kiedy Thut przekonuje się, że jego pierścień skradziono, nie ma wyjścia. Musi przedostać do świata ludzi i spenetrować współczesny Londyn. Towarzyszy mu młodszy brat Sekhem, ośmioletni chłopiec, pragnący odbudowania pozycji Thuta jako bohatera wyścigów, oraz Croc, mały krokodyl i pupil Sekhema. Przyłącza się do nich również Nefer, która korzysta z okazji, żeby uciec przed małżeństwem i podążać za marzeniami. Trzy mumie będą musiały wspólnie przemierzać współczesny Londyn, odzyskać ukradziony przez lorda Silvestra Carnaby’ego pierścień oraz – a tego nie uwzględniały plany ani Thuta, ani Nefer – polubić się.

obrazek

Bilety: 15 zł

14.05.2023, godz. 10.30

Spotkaniu towarzyszyć będą rodzinne warsztaty plastyczne dodatkowo płatne (bilety: 5 zł od dziecka)

 

SZCZĘŚCIE MIKOŁAJKA / 2D dubbing

obrazek

SZCZĘŚCIE MIKOŁAJKA / 2D dubbing

reż. Amandine Fredon / Benjamin Massoubre, Animacja / Familijny, Francja / Luksemburg 2022, 82 minut, od 5 lat

Wszystko zaczęło się wiele lat temu w Paryżu, gdy w pewnej sympatycznej rodzinie przyszedł na świat mały chłopiec o imieniu Mikołajek. Niewiele wia­domo o jego najmłodszych latach, ale o czasach szkolnych usłyszał cały świat! Razem z paczką zwariowanych kumpli Mikołajek do perfekcji opanował nie­łatwą sztukę doprowadzania do szaleństwa nie tylko nauczycieli, ale także kochanych rodziców, sąsiadów, a nawet sklepikarzy. Każda ich przygoda wywołuje istne tsunami w szkole lub w domu, a kłótnia urasta do rozmiarów bitwy pod Waterloo. Nie sposób ich jednak nie kochać, bo wszystko czego dotkną zamieniają w radość i śmiech. Dzieje się to oczywiście za sprawą samego Mikołajka, który ma dryg do przygody i niekończącą się ciekawość. To właśnie ona pewnego dnia każe mu zakraść się do pracowni swoich twór­ców Renégo Goscinnego i Jean-Jacques’a Sempégo, którzy opowiedzą mu o swojej przyjaźni, dzieciństwie i o tym jak pewnego dnia go wymyślili.

obrazek

Bilety: 19 zł normalny, 17 zł ulgowy, 15 zł „poranek filmowy*”, „w samo południe**”, 14 zł grupowy

28.05.2023, godz. 10.30*, 12.00**
30.05.2023, godz. 16.00
31.05.2023, godz. 16.00

Rezerwacja i sprzedaż biletów online po „kliknięciu w godzinę” lub na stronie bilety.mdkradomsko.pl/MSI

14.05. – Miłosna Pułapka – spektakl

14 maja 2023 r. na scenie Miejskiego Domu Kultury zaprezentowany zostanie spektakl „Miłosna Pułapka” w doborowej obsadzie aktorskiej! Znakomita komedia romantyczna, która w zaskakujący sposób pokazuje relacje międzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną walkę między kobietą i mężczyzną…

Joanna Galewicz jest piękną, utalentowaną aktorką u szczytu kariery. Zmęczona natłokiem obowiązków decyduje się przyjąć zaproszenie do jury w amatorskim przeglądzie teatralnym, który odbywa się nad morzem. 40-letni przystojny architekt, Paweł, zaprasza Joannę na kolację do domu, podczas której mają omówić szczegóły uczestnictwa w jury festiwalu. Joanna jest pod wrażeniem pięknej willi z widokiem na morze, oraz gościnności gospodarza. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy Joanna zamierza wyjść na galę otwarcia przeglądu teatralnego. Paweł przyznaje, że tego dnia ma urodziny, a na prezent sprawił sobie towarzystwo uwielbianej aktorki. Przyznaje również, że festiwal i uczestnictwo w jury były podstępem i mistyfikacją. Początkowo aktorka nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Zaczyna się bać w chwili, kiedy orientuje się, że w całym domu nie ma klamek…
Znakomita komedia romantyczna, która w zaskakujący sposób pokazuje relacje międzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką jest prawdziwa miłość. Kim byśmy byli, gdyby nie ona?
Tak jak w życiu, podobnie między głównymi bohaterami relacje ewaluują wywołując coraz silniejsze emocje. Czy pokonają strach przed bliskością? Czy zdadzą się na instynkt? Czy zrozumieją, czego chcą od życia i co są gotowi poświęcić, żeby dostać to, czego pragną?
A Ty, co byś zrobił, gdyby dzisiaj na Twojej drodze stanęła prawdziwa miłość? Jaka by była Twoja odpowiedź?

Scenografia i kostiumy: Małgorzata Filipiak Kwiatkowska. Producent: Leszek Kwiatkowski.

Bilety:

Link do kupbilecik.pl https://kbq.pl/95348
 
Link do biletyna.pl https://bilety.io/VpvWy
 

Kasa MDK: parter cena 110,- rząd 9 i 10
balkon cena 100,- rząd 18

obrazek

23.06.-Porwanie – nowa komedia Artura Barcisia

Porwanie – nowa komedia Artura Barcisia

23.06.2023

godz. 17.30 oraz godz 20.00

Doceniana przez publiczność komedia kryminalna o bohaterze, który w obliczu widma bankructwa decyduje się na szalone rozwiązanie swoich kłopotów.

Człowiek bez środków do życia bywa nieprzewidywalny, a w jego głowie pojawiają się pomysły z pozoru niemożliwe do zrealizowania. A jednak! Bohater spektaklu wybiera najgłupszy z możliwych – porwać syna ministra, który jest odpowiedzialny za jego sytuację!

Jak łatwo się domyślić – nic nie przebiega zgodnie z planem. Brak doświadczenia, kłótnie w rodzinie i tajemnicza kobieta sprawiają, że historia przyniesie wszystkim mnóstwo niespodzianek!

Gwiazdorska obsada, kryminalna intryga i zaskakujące zwroty akcji to tylko część z tego, co czeka na publiczność podczas tego komicznego spektaklu!

Bilety: https://adria-art.pl/a/PorwanieRadomsko oraz do kupienia stacjonarnie w  Kasie MDK

Obsada:

Barbara Kurdej-Szatan / Katarzyna Ucherska

Damian Kulec

Antoni Pawlicki

Piotr Grabowski / Marcin Perchuć

Artur Barciś

Reżyseria: Artur Barciś

Producent: Karol Bytner

obrazek

15.09. – Wieczór Panieński plus – spektakl komediowy

15 września o godz. 19.00 zapraszamy na spektakl WIECZÓR PANIEŃSKI PLUS, najnowszą komedie Marcina Szczygielskiego w reżyserii Marii Seweryn.

Wieczór panieński zdarza się raz… na jakiś czas. Trzy przyjaciółki po przejściach z przytupem wkraczają na nowe drogi życia. Irena przyjmuje oświadczyny bogatego biznesmena, a choć daty ślubu jeszcze nie wyznaczono, trzeba wydarzenie uczcić. Jak? Oczywiście organizując wystrzałowy, szalony wieczór panieński. Pech w tym, że panienki nie są już panienkami, termin imprezy trudno wcisnąć w napięte grafiki pracujących uczestniczek, zamówione atrakcje jedna po drugiej biorą w łeb, a występ przystojnego striptizera, który miał stanowić gwóźdź wieczoru, okazuje się… gwoździem do trumny szampańskiej zabawy. Panieński wieczór zmienia się w wielką awanturę, która potęguje wezwany na pomoc były mąż przyszłej panny młodej. Okazuje się, że to, czego sobie życzymy nie zawsze jest tym, czego potrzebujemy, a serce i rozum najczęściej stoją po różnych stronach barykady

– Marcin Szczygielski.

Obsada:

Katarzyna Skrzynecka

Wiktoria Gąsiewska / Monika Mazur

Anna Iberszer

Tomasz Bednarek

Marek Kaliszuk / Paweł Góral

 

Autor – Marcin Szczygielski

Reżyseria – Maria Seweryn

Kostiumy – Krzysztof Łoszewski

Muzyka – Zdzisław Kalinowski

Bilety:

obrazek

21.10 – SKRZYPEK NA DACHU – MUSICAL

„SKRZYPEK NA DACHU” – MUSICAL NA PODSTAWIE ORYGINAŁU SHOLEM ALEICHEM STORIES, ZA ZGODĄ ARNOLDA PERLA.

21.10.2023 godz.18.00

  Rewelacyjny zespół Teatru z Czeskiego Cieszyna – Scena Polska na swój jubileusz 70-lecia istnienia wystawił „prawdziwe cudo” !

Jak dotąd niewiele polskich teatrów dramatycznych zmierzyło się z tym legendarnym musicalem. Zwykle zaporę stanowią wysokie koszty wystawienia i konieczność zapewnienia ponad 30-osobowej obsady aktorów perfekcyjnie śpiewających i tańczących.

   Skrzypka Na Dachu wystawiono po raz pierwszy w 1964r. W Nowym Jorku. Obsypany licznymi nagrodami został uznany najlepszym musicalem na Brodway’u. Jednak eksplozję światowej popularności spowodowała słynna filmowa wersja z Chaimem Topolem w roli Tewiego – Mleczarza. Z pewnością porównanie filmu i naszego spektaklu jest nieuniknione. Gwarantujemy jednak, że zaskoczy Państwa rozmach i dynamika realizacji scenicznej oraz perfekcyjne aktorstwo!

   Temat „Skrzypka” okazuje się dzisiaj na nowo aktualny. Mówi o sile tradycji, miłości, rodzinie i potrzebie tolerancji oraz szacunku do drugiego człowieka.

   Realizacja Teatru z Czeskiego Cieszyna rozśmiesza, jednocześnie chwyta za serce. Wzruszają słynne piosenki „ Tradycja”, „Gdybym Był Bogaty”, „Pieśń Szabasowa”, „Anatewka” i wiele innych. Publiczność ukradkiem ociera łzy i nuci z wykonawcami znane wszystkim melodie.

  A zatem czekamy na Państwa i życzymy miłej zabawy!

obrazek

55-lecie Miejskiego Domu Kultury

Jubileuszowa gala z okazji 55-lecia istnienia Miejskiego Domu Kultury pozostaje w naszych sercach  i pamięci. Dziękujemy za wciąż spływające do nas dowody  sympatii, podziękowania i gratulacje.

 
 
obrazek

14.04.-31.05. – Wystawa radomszczańskich artystów

14 kwietnia w galerii MDK odbył się wernisaż wystawy radomszczańskich artystów-plastyków. Wystawa powstała w ramach obchodów 55-lecia Miejskiego Domu Kultury. 

Prace można oglądać w Galerii MDK do końca maja.

obrazek

16.04. – Niedzielny Poranek Filmowy

KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE / 2D dubbing

Niedzielny Poranek Filmowy
Bilety: 15 zł / seans
5 zł/ warsztaty plastyczne

 

reżyseria: Joel Crawford
scenariusz: Paul Fisher, Tommy Swerdlow
gatunek: Animacja / Komedia / Przygodowy
produkcj: USA 2022
czas trwania: 101 minut
ograniczenia wiekowe: od 5 lat

Opis filmu:

Zuchwały banita Kot w butach, znany wszystkim z tak kasowych animacji jak SHREK 2, SHREK 3, SHREK FOREVER oraz KOT W BUTACH, odkrywa, że jego pasja do niebezpiecznego życia i lekceważenie zasad bezpieczeństwa zebrały w końcu swoje żniwo: wykorzystał już osiem z dziewięciu kocich żyć, choć po drodze stracił rachubę. Wyrusza więc w epicką podróż do Czarnego Lasu by znaleźć mityczną spełniającą życzenia gwiazdę.

Z tylko jednym życiem na koncie Kot będzie musiał pokornie poprosić o pomoc swoją byłą partnerkę Kitty Kociłapkę. Pomoże im gadatliwy i nieustannie wesoły kundel, Perro. Ale po Gwiazdę Życzeń wyruszają też inni. Trójka bohaterów będzie musiała wyprzedzić o krok Złotowłosą i jej przestępczą rodzinę Trzy Misie, Pana Jacka Placka oraz łowcę nagród Wilka. Wyprawa po odzyskanie kocich żywotów okaże się najwspanialszą ze wszystkich dotychczasowych.

Postać Kota w Butach po raz pierwszy pojawiła się w nominowanym do Oscara® filmie SHREK 2 z 2004 roku i od razu skradła serca widzów na całym świecie. Kot wystąpił następnie w dwóch sequelach SHREKA, w swoim solowym filmie oraz w wielu filmach i serialach telewizyjnych DreamWorks Animation. Do roli Kota w butach w polskiej wersji językowej powróci Wojciech Malajkat.

obrazek

16.04.2023, godz. 10.30

26.03. – „Leśna Szkoła” spektakl Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”

26 marca o godz. 10.30 zapraszamy na Niedzielny Poranek Teatralny. Najmłodsi aktorzy Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr|” zaprezentują spektakl pt. „Leśna Szkoła”. 

Opieka artystyczna: Anita Pawlak-Zygma.

Sala kameralna, wstęp wolny.

obrazek

Wystawa „Niebieskie serca”

Zapraszamy do oglądania wystawy w holu MDK. Wystawa „Niebieskie serca” powstała w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który obchodzimy 2 kwietnia. Prace zostały wykonane przez dzieci z radomszczańskich przedszkoli. Wystawa ma na celu zwiększenie świadomości społecznej, wrażliwości i propagowanie wiedzy na temat spektrum autyzmu. Wystawa powstała z inicjatywy Publicznego Przedszkola nr 10

obrazek

25.03. – „Dziesięciorama” Jubileusz Sceny Poezji MDK

25 marca z okazji Jubileuszu 10lecia Sceny Poezji zapraszamy na okolicznościowy spektakl pt.”Dziesięciorama”. W programie najlepsze interpretacje poezji, prozy, muzyka, poezja śpiewana i odrobina wspomnień…

Scenariusz i insceniazacja Małgorzata Wesołowska

Wykonawcy:

Anhelina Hayewskaya, Elżbieta Jóźwiak, Przemysław Klekot, Janusz Kucharski,

Grażyna Śliwakowska oraz Anita Łęgowik, Mikołaj Malicki, Marita Matak, Karol Mazurek, Alicja Soczyńska.

Muzyka i śpiew Beata Garbarz-Hebda, Joanna Hebda

 

25 marca 2023 godz. 17.00

sala kameralna

wstęp wolny

obrazek

01.04. – 68.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Za nami przesłuchania eliminacji powiatowych 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Komisja w składzie: Pan Krzysztof Zygma – przewodniczący, Pani Jolanta Dąbrowska oraz Pan Wojciech Pachuta postanowiła przyznać nominacje na eliminacje rejonowe do Piotrkowa Trybunalskiego:
 
w Turnieju „Teatru Jednego Aktora”:
Kamilowi Fijołkowi z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
Malwinie Iciek z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
Zofii Maligłówce z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku / muzyka na żywo Maja Kałdońska
 
w Turnieju Recytatorskim – kategoria dorosłych:
Elżbiecie Jóźwiak ze Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
Karolinie Tazbir
 
w Turnieju Recytatorskim – kategoria szkół ponadpodstawowych:
Zofii Maligłówce z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
Karolinie Staś z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku
Karolinie Broniś z Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Radomsku
Milenie Grobel z Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
Kamilowi Fijołkowi z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
Elizie Motyce z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
Recytatorów do dzisiejszego konkursu przygotowały Panie: Anita Pawlak-Zygma, Małgorzata Wesołowska, Mariola Rudecka, Aneta Owczarek, Małgorzata Piotrowska, Aleksandra Kędra.
 
Fundatorami nagród są:
– Powiat Radomszczański
– Miejski Dom Kultury w Radomsku
obrazek

26.03. – „Wózek do zadań specjalnych” – monodram komediowy

W ramach 62. Międzynarodowego Dnia Teatru zapraszamy na monodram komediowy „Wózek do zadań specjalnych”. 26 marca o urokach macierzyństwa opowie Aneta Todorczuk.

Młoda kobieta  niechcący staje się bohaterką kryminalnej zagadki. Jej opowieść nie jest jednak tylko historią młodej matki – to głos wszystkich, którzy czują się niewidzialni, niepotrzebni, niewysłuchani. I tylko krok dzieli ich od bardziej radykalnych rozwiązań. Bo czy tak wiele trzeba, aby wysadzić w powietrze miasto? Może to nie jest wcale takie trudne… jeśli dysponuje się dobrze wyposażoną kuchnią i odrobiną wiedzy pirotechnicznej… 

„A Państwo, co by chcieli wysadzić? No, plebiscyt, koncert życzeń! Ja jestem tolerancyjna, mogę wysadzić wszystko! Urząd skarbowy? Centralę NFZ? Proszę bardzo! A może sejm? Za nonszalancję prorodzinną, zamykanie oczek, umywanie rączek! Ja jestem za! Matka-Polka z siatami wypchanymi materiałami wybuchowymi. Nie zrobiłam sobie sesji zdjęciowej i nie mam manifestu na fejsbuku, jestem szalona bezinteresownie i anonimowo! Idę i nikt mnie nie zatrzyma!” /fragment sztuki/

 

26 marca godz.18.00 (sprzedaż i rezerwacja on-line po kliknięciu w godzinę spektaklu)

sala kameralna / bilety: 30 zł

 

 

obrazek

100 000 zł na Festiwal 3 x Różewicz!

Chwalimy się! 100 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Teatr! To kwota dofinansowania, którą przyznano nam na realizację Festiwalu 3 x Różewicz 2023. Cieszymy się niezmiernie, bo mieliśmy sporą konkurencję. Z 350 wniosków finansowe wsparcie otrzymało tylko 89 projektów. Nasza propozycja znalazła się wśród najlepiej ocenionych. W rankingu zajęliśmy 22 miejsce. Komisja wysoko oceniała walory organizacyjne, strategiczne i merytoryczne naszego wniosku. A teraz…do pracy!

obrazek

02.04. – 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

14.03 – Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Miejski Dom Kultury w Radomsku ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – prowadzenie lokalu gastronomicznego będącego kawiarnią. Termin wpłacenia wadium – 13 marca, termin składania ofert – 14 marca do godz. 10.00

Szczegóły w załączonych dokumentach:

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

formularz ofertowy

Projekt umowy załącznik nr 2-1

12.03. – „Czerwone róże dla Ciebie Niosę Dziś”

„Czerwone róże dla Ciebie Niosę Dziś” to kolejny program artystyczny dedykowany wszystkim Paniom. W wypełnionej po brzegi sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury
w Radomsku wystąpił Radomszczański Chór Seniorów „Romantica” pod kierunkiem
Jana Mielczarka. W trakcie spotkania wybrzmiały najpiękniejsze utwory o kobietach i dla kobiet. Imprezę uatrakcyjniły występy solistów i duetów przeplecione recytacją.
W spotkaniu wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Radomska Pani Małgorzata Kańska – Kipigroch oraz radny sejmiku województwa łódzkiego Pan Marek Mazur.
Tym pięknym i wyjątkowym koncertem zakończyliśmy w Miejskim Domu Kultury obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet.
obrazek

11.03. – Dzień Kobiet z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Węgierskiej z okazji Dnia Kobiet przygotowało spotkanie, które odbyło się w sobotnie w popołudnie (11 marca 2023) w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. W trakcie spotkania został odczytany wykład przez Panią
Elżbietę Chybalską w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom wśród kobiet. Po wykładzie Zespół Sonata23 pod kierownictwem Elżbiety Jóźwiak zaprezentował swój mini musical „Czar serca”, podczas którego gościnnie wystąpili: Irena Górecka i Marek Majewski.
obrazek

10.03. -„Kobieco, zmysłowo, uczuciowo”

Za zdrowie Pań, za zdrowie… Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”
przygotował spektakl „Kobieco, zmysłowo, uczuciowo”. Imprezę wzbogaciły występy artystyczne, wokalne i taneczne. Nie zabrakło zabawnych skeczy i tematycznych monologów, a nawet pokazu mody.
obrazek

11.03 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

11 marca zapraszamy o godz. 17.00 na Spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W programie m.in. wykład i minimusical. 

Sala kameralna, wstęp wolny. 

obrazek

12.03 Koncert „Czerwone Róże dla Ciebie Niosę Dziś

Radomszczański Chór Seniorów Romantica pod kierownictwem Jana Mielczarka zaprasza na koncert ph. „Czerwone Róże dla Ciebie Niosę Dziś”. 

Koncert odbędzie się w ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

12 marca, godz. 17.00, wstęp wolny.

obrazek

05.03 – Koncert charytatywny dla Amelki

W niedzielne popołudnie 5 marca w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbył się
Koncert Charytatywny na leczenie Amelki Fajkowskiej – zuchenki z 17 Gromady Zuchowej „Zielone Ufoludki”, która dzielnie walczy z groźnym nowotworem.

W trakcie imprezy w holu MDK odbył się kiermasz, była fotobudka, malowanie twarzy dla dzieci oraz przyprawianie sztucznych warkoczy. W sali tanecznej Extreme Radomsko przygotował pokaz Zumby. Oprócz tego w sali kameralnej odbyły się występy artystyczne
w wykonaniu grup harcerskich, Zespołów Wokalnych MDK „Tęczowe Nutki” oraz „Tacy Nie Inni”. Na zakończenie wystąpił radomszczański bard Dominik Żulicki.
Podczas trwania całego koncertu można było skorzystać z kawiarenki, gdzie na gości czekały domowe babki, ciasta i ciasteczka.
obrazek

05.03 – Niedzielny Poranek Filmowy – Tajemnica Skorpiona

Dzisiejszy Poranek Filmowy najmłodsi widzowie spędzili w towarzystwie Lassego i Mai. Wraz z parą detektywów udało się rozwiązać „Tajemnicę Skorpiona” i złapać złodzieja, który dopuścił się serii kradzieży w miasteczku Valleby.
Po seansie tradycyjnie odbyły się warsztaty plastyczne. Tym razem dzieci wraz z opiekunami wykonali wiosenne żabki.
obrazek

04.03 „Kobieta do zjedzenia” gastro-recital Magdaleny Smalary

Gastro-recital Magdaleny Smalary KOBIETA DO ZJEDZENIA czyli piosenki o przyjemnościach.

Magdalena Smalara w recitalu ,,Kobieta do zjedzenia” opowiedziała o jednej z największych namiętności świata czyli o jedzeniu. Było zabawnie i lirycznie, o smakach, apetytach, filozofii jedzenia, proteinach, białkach, skrobiach i dietach. Muzyczny stand-up odbył się 4 marca 2023 w ramach Dnia Kobiet.

Wydarzeniu towarzyszł stoisko rękodzielnicze Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz stoisko kosmetyczne Oriflame.

 

obrazek

Poranek filmowy z rodziną Oglików

26 lutego kameralne Kino Pasja zaprosiło najmłodszych widzów na kolejny Poranek Filmowy.  Dzieci poznały Ogliki – sympatyczną rodzinkę żywiącą się odpadkami, która szukała swojego nowego domu. Następnie odbyły się warsztaty plastyczne podczas których wykonaliśmy kolorowe, prehistoryczne stwory z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Dinozaura.

obrazek

12.03 – Poranek Filmowy: SUPER FUTRZAK RATUJE ŚWIAT

Rodzinny niedzielny poranek w MDK, czyli wspólne oglądanie filmu „Superfutrzak ratuje świat” i tworzenie wiosennych drzew podczas warsztatów plastycznych.

12.03.2023

 

obrazek

Konkurs recytatorski „Zima wierszem pisana”

ZIMA WIERSZEM PISANA

Pierwsza edycja konkursu recytatorskiego ph. „Zima wierszem malowana” odbyła się w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku w dniu 24.02.2023. Organizatorem wydarzenia było Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku.
W konkursie udział wzięło 26 małych recytatorów z radomszczańskich przedszkoli, którzy zaprezentowali się w dwóch kategoriach wiekowych: grupa 3-4 latków oraz grupa 5-6 latków.


Komisja w składzie:
Krzysztof Zygma – Dyrektor MDK
Ewa Kaczmarczyk – Prezes Radomszczańskiego Uniwersytetu III Wieku w Radomsku
Aneta Bus – instruktor MDK


po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanowiła przyznać wyróżnienia dla wszystkich  uczestników konkursu oraz nagrody specjalne, które zostały przyznane:


W kategorii 3 – 4 latków:
Zuzannie Pacholik z Publicznego Przedszkola Nr 4 w Radomsku
Amelii Auguścik z Publicznego Przedszkola Nr 10 w Radomsku
Mai Markowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietlinie


W kategorii 5 – 6 latków:
Hannie Kopiec z Publicznego Przedszkola Nr 4 w Radomsku
Zuzannie Rogulce z Publicznego Przedszkola Nr 10 w Radomsku
Borysowi Kaszowara z Publicznego Przedszkola Nr 9 w Radomsku


Ponadto Nagrody specjalne Komisji przyznano:
Alicji Klekot z Publicznego Przedszkola Nr 6 w Radomsku
Marcelinie Grzywacz z Publicznej szkoły Podstawowej Nr 8 w Radomsku

Dodatkowo konkursowi towarzyszyła wystawa plastyczna przygotowana przez dzieci  z Przedszkola Specjalnego oraz Publicznego Przedszkola nr 10 w Radomsku. Przed rozpoczęciem konkursu swoje zdolności recytatorskiej i wokalne pokazały dzieci
z grupy „Myszki” z PP nr 10.