Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Polityka prywatności RODO

Strona Główna > O nas

Polityka prywatności RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, reprezentowany przez Dyrektora MDK
 2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: iod@mdkradomsko.pl
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
 4. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 5. Państwa dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator
 6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 1. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 2. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
obrazek

Zarządzenie Nr 8 A/2018 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Radomsku z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenie „Polityki Ochrony Danych”

obrazek

Zarządzenie Nr 8 B/2018 Miejskiego Domu Kultury w Radomsku z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

obrazek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – ogólna dla klientów:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku, z siedzibą 97-500 Radomsko,
ul. Brzeźnicka 5, tel. 44 6832829, e-mail: administracja@mdkradomsko.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@mdkradomsko.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe, aby:
 wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury oraz organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych
 wypełniać obowiązki prawne ciążące na administratorze
 wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania przed zawarciem umowy
 informować o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowe są odpowiednio:
 niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, znajdującego oparcie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem lub podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym bądź warunkiem zawarcia umowy;
podanie danych na potrzeby realizacji celów, których podstawą jest Pani/Pana zgoda jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania tych celów
6. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi; w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej wycofania
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. podmioty świadczące usługi informatyczne)
 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, sądy)
8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych – w przypadkach, w których administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO dane mogą być usunięte po upływie okresu archiwizacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 18 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej
 prawo do przenoszenia danych – jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 20 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – korespondencja elektroniczna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku, z siedzibą 97-500 Radomsko,
ul. Brzeźnicka 5, tel. 44 6832829, e-mail: administracja@mdkradomsko.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@mdkradomsko.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa; w zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. podmioty świadczące usługi informatyczne)
 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, sądy)
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
10. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, reprezentowany przez Dyrektora MDK
 2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: iod@mdkradomsko.pl
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
 4. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 5. Państwa dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator
 6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 1. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 2. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych

 

Skip to content