Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Inne

19 Maj 2024

W Miejskim Domu Kultury w Radomsku trwa modernizacja sali widowiskowiskowej. Projekt pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
Nr wniosku: WND.RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21
Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Jako główny cel projektu wskazano: zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego poprzez modernizację sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku będącej narzędziem do wzbogacenia oferty kulturalnej i wzrostu liczby jej uczestników.

 W ramach celu głównego wyznaczono cele szczegółowe, którymi są:

– dostosowanie infrastruktury sali widowiskowej do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (zapewnienie odpowiedniej nawierzchni, montaż oświetlenia przeszkodowego, zastosowanie pętli indukcyjnej, dzięki czemu osoby niedosłyszące będą miały zapewniony dostęp do organizowanych wydarzeń i przedstawień, powiększając tym samym grono użytkowników sali),

– zwiększenie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym (w stanie istniejącym nie jest możliwe korzystanie z części siedzeń, liczba miejsc dla osób z niepełnosprawnościami również jest ograniczona),

– poprawę komfortu korzystania z sali widowiskowej, poprzez montaż klimatyzacji, zapewnienie bezpiecznych i wygodnych miejsc siedzących, montaż oświetlenia scenicznego,

– dostosowanie oferty kulturalnej do możliwych obostrzeń związanych z wystąpieniem czynnika epidemiologicznego poprzez montaż urządzeń umożliwiających prowadzenie streamingu (zapewnienie pełnej dostępności do oferty kulturalnej w momencie ogłoszenia zakazu przemieszczania się, zakazu zgromadzeń, ograniczenia liczby osób mogących przebywać jednocześnie w jednym pomieszczeniu),

– budowanie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty poprzez wspólną partycypację w życiu kulturalnym regionu, promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez skierowanie oferty kulturalnej do osób przyjezdnych, turystów – nadanie projektowi zasięgu ponadregionalnego,

– poszerzenie dotychczas realizowanej oferty kulturalnej,

– zapewnienie możliwości integracji międzypokoleniowej w sferze kultury, włączenie w ofertę kulturalną nowych grup – w tym cudzoziemców poprzez poszerzenie gamy oferowanych usług i dostosowanie jej do ich potrzeb, możliwości językowych, predyspozycji.

Zakres projektu dotyczy modernizacji sali widowiskowej, widowni, widowni na balkonie, zespołu pomieszczeń operatorni oraz pomieszczenia techniczno-użytkowego.

Termin realizacji: Inwestycja zostanie zakończona w maju 2023r.

Całkowita wartość projektu: 2 923 884,00 zł.
Kwota dofinansowania : 2 023 680,00 zł.

obrazek
Skip to content