Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Inne

27 Grudzień 2021

00:00

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE – MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ
MDK RADOMSKO

Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku w ramach projektu pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 2.777.955,00 (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych  00/100)

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Rozdział I SWZ – instrukcja dla wykonawców

Rozdział II SWZ – oświadczenia wykonawców

Rozdział III SWZ – Formularz ofertowy z załącznikami

Rozdział IV SWZ – wzór umowy

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 1

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 2

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 3

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 4

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 5

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 6

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 7

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 8

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 9

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 10

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 11

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 12

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa częśc 13

Rozdział V SWZ – Przedmiar robót – branza architektoniczna

Rozdział V SWZ – Przedmiar robót – branża elektryczna

Rozdział V SWZ – STWiOR – branża architektoniczna

Rozdział V SWZ – STWiOR – branża elektryczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.01

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 05.01

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 05.01

Publikacja zmian na miniPortalu 05.01

Publikacja zmian na miniPortalu II 

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

Publikacja zmian na miniPortalu III

Modyfikacja treści SWZ III

Wyjaśnienia treści SWZ II

Załącznik nr 1 do Wyjaśnień treści SWZ II

Załącznik nr 2 do Wyjaśnień treści SWZ II cz. 1

Załącznik nr 2 do Wyjaśnień treści SWZ II cz. 2

Załącznik nr 3 do wyjaśnień treści SWZ II.dwg

Modyfikacja treści SWZ IV

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV

Publikacja zmian na miniPortalu IV

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

obrazek

Skip to content