Inne

2 Maj 2022 00:00

  POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE III – MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ MDK RADOMSKO

  Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku w ramach projektu pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

  Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 3.330.955,00 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych  00/100)

   

  Aktualizacja z dnia 23.05.2022:

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu

   

  Aktualizacja z dnia 20.05.2022:

  Informacja z otwarcia ofert

   

  Dokumenty:

  Ogłoszenie o zamówieniu 02.05.2022

  Rejestracja postępowania na miniPortalu 02.05.2022

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców02.05.2022

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział II – Oświadczenia Wykonawcy 02.05.2022

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział III – Formularz ofertowy z załącznikami 02.05.2022

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział IV – Wzór umowy 02.05.2022

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 1

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 2

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 3

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 4

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 5

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 6

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 7

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 8

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 9

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 10

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 11

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 12

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 13

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 14

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – dokumentacja projektowa część 15

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – przedmiar-robót-branża-architektoniczna

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – przedmiar-robót-branża-elektryczna

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – STWiO-branża-architektoniczna

  Specyfikacja Warunków Zamówienia – Rozdział V – STWiOR-branża-elektycznej

  Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Załacznik nr 1 do modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

  Załącznik nr 2 do modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

  Zmiana rejestracji postępowania na miniPortalu