Miejski Dom Kultury
w Radomsku

Inne

27 Grudzień 2021

00:00

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE II- MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ MDK RADOMSKO

Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku zawiadamiają o unieważnieniu przetargu.

Szczegóły w dokumenci do pobrania: unieważnienie przetargu

 

Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku informują o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku”.

Szczegóły w dokumencie do pobrania:  zawiadomienie o wyborze

 

Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku w ramach projektu pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 2.777.955,00 (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych  00/100)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniPortalu

Rozdział I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II SWZ – Oświadczenia wykonawcy

Rozdział III SWZ – Formularze

Rozdział IV SWZ – Wzór umowy

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 1

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 2

Rozdział V SWZ- dokumentacja projektowa część 3

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 4

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 5

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 6

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 7

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 8

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 9

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 10

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 11

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 12

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 13

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 14

Rozdział V SWZ – dokumentacja projektowa część 15

Rozdział V SWZ – STWiO branża architektoniczna

Rozdział V SWZ – STWiOR branża elektycznej

Rozdział V SWZ – przedmiar robót branża architektoniczna

Rozdział V SWZ – przedmiar robót branża elektryczna

Wyjasnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 02.03.2022

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 02.03.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.03.2022

Publikacja zmian na miniPortalu 02.03.2022

Odpowiedzi projektanta dotyczące zapytania terści SWZ 04.03.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.03.2022

Publikacja zmian na miniPortalu 04.03.2022

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Modyfikacja treści SWZ 04.03.2022

Załącznik nr 1 do odpowiedzi projektanta 04.03.2022

Załącznik nr 2 do odpowiedzi projektanta 04.03.2022

Załącznik nr 3 do odpowiedzi projektanta 04.03.2022

Załacznik nr 4 do odpowiedzi projektanta 04.03.2022 (do pobrania prawym przyciskiem myszy ” Zapisz link jako…”)

Informacja z otwarcia ofert

obrazek
Skip to content